Menu
A+ A A-

XX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 24.07.2020 r.
ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 31 lipca 2020 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.
Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipnica Wielka na rok szkolny 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 7. Podjęcia uchwały w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 8. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2019:
 1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2019.
 1. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2019 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2019 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.XI/423/52/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2019 rok;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.XV-424/64/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku p. Renaty Sutor.
 4. Uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 5. Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 października 2015 roku, w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Wielka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 lutego 2019 roku, w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka.
 7. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia fragmentów nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na czas dłuższy niż 3 lata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie Sesji.

Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2019 z pkt 8.1) porządku posiedzenia został przesłany w poczcie e-mail, dostępny jest w biurze Rady oraz na stronie BIP Gminy Lipnica Wielka.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.
Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Ponadto informuję o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem